باکس سایلنسر

باکس سایلنسر

شرح پروژه

راه اندازی یونیت نگهداری و کنترل فارم

جزئیات پروژه

مشتری
شرکت
محل
منطقه جغرافیایی
ارزش
$25 000 000
تکمیل شده
فروردین 20-2-2017
طراح و سازنده

چالش ها

راه اندازی فارم

  • راه اندازی فارم
  • راه اندازی فارم

نتایج

راه اندازی فارم