نمونه کار تست ۴

شرح پروژه

IQ ENERGY 360

جزئیات پروژه

مشتری
محل
منطقه جغرافیایی
450.000 m2
ارزش
$25 000 000
تکمیل شده
فروردین 20-2-2017